Podmienky súťaže Cola

Zdieľať

Podmienky súťaže
1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť iDen Media s.r.o., so sídlom Fraňa Mojtu 18, Nitra.

2. Trvanie súťaže

Súťaž „Coca Cola“ je časovo limitovaná a prebieha v dňoch od 28.07.2014 do 22.08.2014 vrátane. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže.

3. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s podmienkami súťaže. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Do zlosovania sa dostávajú len tí ľudia, ktorí správne odpovedali na súťažné otázky.

4. Výhry

Usporiadateľ súťaže odovzdá výhercom 5x balík štyroch fliaš Coca Cola.

Ceny budú vyžrebované naraz zo všetkých súťažiacich, ktorí správne odpovedali na otázky po ukončení súťaže. Následne budú výhercovia kontaktovaní emailom a cenu im budú odovzdané.

Výhercovi bude výhra zaslaná poštou, na ním zadanú adresu uvedenú v dotazníku, a to najneskôr do 14 dní odo dňa vyžrebovania výhercu. Usporiadateľ nezodpovedá za straty alebo poškodenie spôsobené slovenskou poštou.

Ak výherca nezareaguje na email a nepošle adresu doručenia do 7 kalendárnych dní, výhru získa náhradník.

6. Osobné údaje

Účasťou v súťaži každý súťažiaci dáva súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, ktoré súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže, jeho účasti v súťaži. Súťažiaci zároveň dáva súhlas k použitiu svojich osobných údajov pre obchodné a marketingové účely usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa.

Súťažiaci má práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

7. Záverečné ustanovenia

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.najky.sk.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ zverejní na internetovej stránke www.najky.sk. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas spravovať sa týmito podmienkami súťaže.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom