Podmienky používania - kódex blogera Najky.sk

Zaregistrovaním sa na blogu Najky.sk sa každý bloger zaväzuje, že bude dodržiavať pravidlá Kódexu blogera..

 1. Pri registrácii je každý bloger povinný vyplniť svoje pravé a celé meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a telefónne číslo. Tieto údaje sú dôležité pre overenie identity blogera pre prípad, že by vzniklo podozrenie o falošnosti profilu. V prípade, že vznikne podozrenie o falošnosti profilu, je bloger povinný preukázať svoju totožnosť. V opačnom prípade má prevádzkovateľ blogu právu jeho profil odstrániť až dovtedy, kým sa nepreukáže jeho totožnosť.
 2. Bloger si môže zvoliť nick (prezývku), pod ktorým bude vystupovať. Môže vo svojom profile zverejniť svoju aktuálnu fotografiu, na ktorej je rozoznateľná jeho tvár.
 3. Bloger má právo uverejňovať články s akoukoľvek tematikou. Nesmie však nijako porušovať zákony Slovenskej republiky. Autor preberá všetku zodpovednosť za obsah, ktorý publikuje.
 4. Bloger nesmie publikovať nepravdivé, neúplné alebo polopravdivé informácie a informácie, ktorých pravdivosť si neoveril, najmä také, ktorými by poškodil iné osoby alebo skupiny ôsob. Ak sa bude bloger zaoberať konfliktnými témami, je povinný poskytnúť priestor všetkým zúčastneným stranám.
 5. V prípade, že bloger uverejní neúplnú, nepravdivú alebo polopravdivú informáciu, je povinný neodkladne to napraviť a publikovať opravu.
 6. Bloger nesmie propagovať vojny, agresiu a násilie ako spôsob riešenia konfliktov. Rovnako nesmie propagovať rasovú, politickú, občiansku, národnostnú či náboženskú neznášanlivosť a svojimi textami nesmie ohrozovať psychický a mravný vývoj detí a mládeže.
 7. Zakazuje sa publikovanie vulgarizmov. Výnimkou sú prípady, v ktorých je to nevyhnutné pre autentické vykreslenie témy. Vulgarizmy v titulkoch a v perexe sú zakázané bez výnimky – aj vtedy, ak bloger použije bodky alebo skratky. V titulku ani v perexe nesmú byť slová písané veľkými písmenami, výnimkou sú oficiálne skratky.
 1. Pri získavaní informácií sa bloger nesmie vydávať za redaktora Najky.sk, výnimkou sú prípady, v ktorých to poskytovateľ vopred odsúhlasí.
 2. Bloger súhlasí s tým, že poskytovateľ má právo v jeho textoch editovať gramatické a štylistické chyby.
 3. Bloger nesmie bez predchádzajúceho súhlasu publikovať články, ktoré predtým publikoval v inom médiu. Rovnako nemôže publikovať článok z blogu Najky.sk v inom médiu.
 4. Bloger nesmie publikovať články, ktorých nie je autorom. Vzťahuje sa to aj na články preložené z cudzieho jazyka.
 5. Bloger nesmie porušovať autorské práva – citovať bez uvedenia zdroja, používať fotografie, ktorých nie je autorom, je zakázané. Ak je to možné, pôvodný zdroj, z ktorého vychádza, musí prelinkovať (v prípade internetových zdrojov)
 6. Autor nesmie publikovať viac ako 3 texty za 24 hodín.
 7. Ak bloger poruší Kódex blogera, má prevádzkovateľ právo odstrániť článok, v ktorom sa dopustil porušenia. V prípade závažného porušenia Kódexu, má poskytovateľ právo odstrániť profil blogera.