Prelomili veto prezidentky a schválili rozsiahlu novelu zákona o Fonde na podporu umenia, je v rukách ministerstva kultúry

Zdieľať
Najky titulka 3.jpg
Foto: Canva, SITA/Milan illík

Chaos v umení! Parlament ignoroval varovania prezidentky a schválil zákon, ktorý mení pravidlá hry v kultúre! Čo to znamená pre nezávislosť umeleckej tvorby?

Poslanci parlamentu prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej a opäť schválili rozsiahlu novelu zákona o Fonde na podporu umenia (FPU). Zmeny v zákone o FPU nadobudnú účinnosť 1. augusta tohto roku.

Dvoch členov z piatich v dozornej komisii by mala podľa novely voliť a odvolávať rada v tajnom hlasovaní, vymenovanie či odvolanie zvyšných troch členov bude mať v kompetencii minister kultúry, pričom jedného vymenuje na návrh ministra financií.

Zvyšuje sa počet členov rady

Súčasne sa v návrhu zvyšuje počet členov rady z deväť na trinásť. Siedmich členov bude vymenúvať minister kultúry bez návrhu a jedného na návrh starostov obcí, primátorov miest a predsedov samosprávnych krajov.

Zvyšných piatich členov rady bude vymenúvať a odvolávať minister na návrh profesijných združení aktívne činných v oblasti umenia, kultúry či kreatívneho priemyslu, ktoré sú zároveň registrované na rezorte vnútra, čo zostáva zachované podľa súčasnej právnej úpravy.

Doplňujúce ustanovenie

Dopĺňa sa ustanovenie, že člen rady ani jemu blízka osoba nemôže byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou a nemôže byť žiadateľom.

Člen rady ani jemu blízka osoba nemôže byť v priamom realizačnom vzťahu k projektu, ktorý je predmetom žiadosti predloženej rade na posúdenie a hodnotenie. Priamym realizačným vzťahom sa na účely tohto zákona rozumie najmä autorský alebo iný realizačný podiel na projekte alebo majetkový podiel v právnickej osobe, ktorá je žiadateľom vo vzťahu k príslušnej žiadosti,“ uvádza sa v materiáli. Po novom sa nebude každé dva roky obmieňať jedna tretina členov rady.

Kto bude rozhodovať o finančných prostriedkoch?

O poskytnutí finančných prostriedkov nebude rozhodovať riaditeľ fondu, ale rada.

Pri rozhodovaní o poskytnutí finančných prostriedkov rada prihliada na stanovisko odbornej komisie, ktorá je poradným orgánom rady. Stanovisko odbornej komisie nie je pre radu záväzné. Rada v rozhodnutí o poskytnutí finančných prostriedkov určí sumu finančných prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom fondu a základný časový rámec pre poskytnutie a použitie finančných prostriedkov,“ uviedli v predloženom materiáli poslanci.

Posudzovanie žiadostí

Odborné komisie ako poradný orgán budú po novom posudzovať žiadosti, pričom vo svojom stanovisku, ktoré má odporúčací charakter, rade odporučia alebo neodporučia poskytnutie finančných prostriedkov a navrhnú sumu finančných prostriedkov, a to v súlade so schváleným rozpočtom.

Súčasne sa rozšíri rozsah účelov, na ktoré fond poskytuje finančné prostriedky, a to na podporu obnovy, modernizácie a infraštruktúry kultúrnych objektov a podporu tradičnej ľudovej kultúry. Ďalej sa zvýši aj príspevok zo štátneho rozpočtu do fondu na podporu umenia, a to na účel zabezpečenia riadnej činnosti fondu a plnenia jeho ustanovených úloh.

Podiel z určených príjmov fondu

Taktiež sa navrhuje zvýšiť percentuálny podiel z určených príjmov fondu na vlastnú prevádzku fondu. Návrhom sa tiež zvyšuje podiel z príspevku štátu, ktorý môže byť použitý na priority určené ministerstvom kultúry,“ uvádza sa v materiáli.

Fond bude povinný na podpornú činnosť použiť najmenej 94 percent sumy príjmov a na vlastnú prevádzku smie použiť najviac 6 percent z celkovej sumy príjmov.

Príspevok do fondu

Ministerstvo kultúry poskytne zo štátneho rozpočtu v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte príspevok do fondu minimálne vo výške 30 200 000 eur, doteraz išlo o 20 000 000 eur.

Rezort bude oprávnený si vyhradiť, že najviac 25 percent z príspevku do fondu bude prednostne použitých na podporu priorít určených ministerstvom kultúry.

V rámci prechodných ustanovení sa dopĺňa rozhodnutie, že minister kultúry musí vymenovať ďalších štyroch členov rady do 15. augusta a rada zvolí dvoch členov dozornej komisie do 31. augusta.

Nedostatky v novele

Prezidentka Čaputová uviedla, že nedostatky v novele by mohli ohroziť slobodu umenia a slobodné procesy v kultúrnom živote spoločnosti.

Na základe zákona sa totiž mení zloženie rady Fondu na podporu umenia a pridávajú sa jej kompetencie, pričom má rozhodovať o poskytovaní finančných prostriedkov a stanoviská odborných komisií už nebudú záväzné,“ uviedla a doplnila, že tieto zmeny by bolo možné považovať za zásah do rozhodovania fondu, ale aj odňatie charakteru verejnoprávnosti fondu a vnášanie politického vplyvu do slobody umeleckej tvorby i samotnej kultúrnej oblasti.

Nedostatky procesného charakteru

Úzke zloženie rady nebude schopné úplne, odborne a politicky nezávisle vyhodnocovať všetky žiadosti, a teda o nich ani kompetentne rozhodovať,“ priblížila hlava štátu.

Hlava štátu upozornila aj na nedostatky procesného charakteru, keďže predmetná novela zákona bola predložené ako poslanecký návrh, teda absentovalo medzirezortné pripomienkové konanie. Okrem rezortu kultúry tak z prípravy novely bola vylúčená aj odborná verejnosť a kultúrna obec.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom