Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Viete, čo znamená pojem cash flow? Význam má v podnikaní, no aj v praktickom živote!

Cash Flow concept with young man holding a tablet
3
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Foto: Getty Images

S výrazom cash flow sa stretávame v poslednej dobe čoraz častejšie. Pôvodne odborný termín, ktorý bol vyhradený iba pre peniaze v podnikaní alebo účtovníctve, naberá na svojom význame aj v živote bežného človeka. Ako ste na tom vy?

Najskôr teória a odborná definícia

Cash flow, niekedy písané aj ako cash-flow, je anglický názov vyjadrujúci termín peňažné toky. Niekedy sa spomínajú v súvislosti s týmto pojmom aj hotovostné toky alebo toky peňazí. Ide o pojem vyhradený pre oblasť účtovníctva a financií.

Zjednodušená definícia hovorí, že cash flow je rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami v podnikaní za určité časové obdobie. Ide o peňažné príjmy a peňažné výdavky v podniku v nejakom sledovanom období. Nevstupujú sem teda nepeňažné alebo iné príjmy a výdavky, bez ohľadu na to, z akej činnosti podniku pochádzajú.

Uvedená definícia by zvádzala k tomu, že cash flow by mohlo vyjadrovať v zjednodušenom ponímaní zisk. Nie je to však tak, tieto dva pojmy sú rozdielne.

V prípade cash flow sa totiž rozlišuje primárne stav aktuálnych hotovostných tokov v nejakom období. V prípade zisku sa neberie do úvahy pohyb hmotných prostriedkov v peňažnom vyjadrení, pri vypočítaní zisku sa nerozlišujú ani rôzne účtovné metódy alebo rozdiely operácií na strane nákladov. Cash flow s tým naopak ráta.

Zisťovanie cash flow je dôležité preto, aby podnikateľ mal dostatok peňažných príjmov a finančnej hotovosti. Všetky skutočné hotovostné toky sú následne uvedené vo výkazu cash flow, ktorý je súčasťou účtovnej závierky a slúži na riadenie likvidity.

Ako sa zisťuje a vypočíta cash flow

Pre stanovenie cash flow sa používajú dve metódy. Prvou je priama metóda, tou druhou nepriama metóda. Rozdiel medzi nimi je pomerne zásadný. Pri priamej metóde sa zisťujú celkové sumy všetkých príjmov a celkové sumy všetkých výdajov.

V rámci priamej metódy sa vychádza z analytických účtov k peňažným prostriedkom, prípadne aj z položiek výkazov ziskov a strát. Priama metóda je zrozumiteľná, no aby bola čo najpresnejšia, treba pri nej použiť práve spomínaný výkaz ziskov a strát a tiež súvahu. Vďaka tomu bude obraz o finančnej výkonnosti podniku bližšie k realite.

Nepriama metóda vychádza z prevádzkového zisku:

 • musí ísť o zisk ešte pred zdanením, pričom jeho hodnota sa upravuje o výnosy aj o náklady, ktoré nespadajú medzi pohyby hotovostných tokov
 • primárne dochádza k úprave o vplyv nepeňažných položiek, ktoré sú tiež súčasťou prevádzkového zisku, ale už nie sú súčasťou cash flow
 • dobrým príkladom sú odpisy majetku podniku, tvorba rezerv, vplyv opravných položiek, zmena stavu zásob alebo výroba pre vlastnú spotrebu
 • sem spadajú aj splátky, pohľadávky a záväzky z prevádzkovej činnosti počas bežného účtovného obdobia, ktoré sú inak súčasťou zisku
 • v rámci nepriamej metódy treba upraviť prevádzkový zisk aj o položky, ktoré spadajú do peňažných tokov z investičnej činnosti či finančnej činnosti

Pri tejto metóde sa začína pracovať najskôr s upraveným účtovným ziskom, aby obsahoval čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti. Ten sa ďalej upraví o zmeny pracovného kapitálu a potom sa počíta s peňažnými tokmi z finančnej a investičnej činnosti.

Vedeli ste, že …

… pri udržiavaní cash flow vo firme je nevyhnutné strážiť výšku pohľadávok aj zásob, nakoľko práve tie viažu v podniku najviac financií v hotovostnej forme…

Close up of a calculator and a ballpoint pen with a paper
Foto: Getty Images

Čo zohľadňuje výkaz cash flow v podnikaní

Tok peňazí sa rozlišuje podľa činností. Ide o peňažné toky z prevádzkovej činnosti, z investičnej činnosti a z finančnej činnosti, ktoré sú typické pre všetky firmy.

Čo v skratke spadá pod jednotlivé oblasti činností?

Prevádzková činnosť

 • štandardnými peňažnými tokmi z prevádzkovej činnosti sú príjmy z predaja tovarov a služieb a výdavky na dodávku materiálu alebo služieb
 • k príjmom z prevádzkovej činnosti sa zaraďujú aj príjmy zmlúv držaných za účelom predaja a príjmy z nákupu cenných papierov na účel ich predaja
 • to isté platí aj o výdavkoch z prevádzkovej činnosti, k nim treba pripočítať aj výdavky na zamestnancov a to vrátane odvodov a daní

Investičná činnosť

 • medzi peňažné toky z investičnej činnosti spadajú príjmy a výdaje súvisiace s dlhodobým nehmotným aj dlhodobým hmotným majetkom
 • sú tu tiež príjmy a výdaje na predaj alebo obstaranie dlhodobých cenných papierov či podielov v iných účtovných podmienkach, ale s výnimkami
 • patria sem aj príjmy a výdaje súvisiace s derivátmi, rovnako tak príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek a výdavky na poskytnuté pôžičky

Finančná činnosť

 • ak ide o príjmy, spadajú sem príjmy z emisie akcií, z obchodných podielov, z úverových zdrojov a príjmy z emisie cenných papierov
 • na strane výdavkov sú v oblasti finančnej činnosti najčastejšie výdavky na splátky úverov a pôžičiek, či už jednorazové alebo pravidelné
 • k výdavkom treba pripočítať aj výdavky na úhradu záväzkov napríklad z dlhových cenných papierov alebo výdavky na odkúpenie vlastných akcií
Woman holding sale shopping bags. Consumerism, shopping, lifestyle concept
Foto: Getty Images

Cash flow má význam aj v praktickom živote

Okrem podnikania sa pomerne často používa výraz cash flow aj v reálnom živote. Hoci v tomto prípade je mu pripisovaný oveľa širší význam, znamená v podstate to isté: rozdiel medzi bežnými príjmami a výdavkami s vplyvom na hotovosť.

Ak niekto povie, že má „problém s cash flow“, znamená to, že aktuálne nedisponuje takou finančnou hotovosťou, akou by si predstavoval pre svoje výdavky.

Najčastejším dôvodom problémov s cash flow v reálnom živote je zlý odhad nastávajúcich príjmov a výdavkov za nejaké časové obdobie. Tak, ako aj v prípade podnikových financií, aj v prípade tých osobných je výsledkom nedostatok hotovosti. To má vplyv nielen na finančný komfort, ale v mnohých prípadoch to zasahuje aj do kvality života.

Výsledkom je potom nutnosť prekrývať krátkodobý nedostatok hotovosti pôžičkami alebo hromadením dlhov. Oboje produkuje úroky, penále a ďalšie náklady.

Majte prehľad o všetkých výdavkoch aj príjmoch

Ak chcete udržať svoj cash flow v praktickom živote na uzde a v dobrej kondícii, treba mať prehľad o všetkých príjmoch a všetkých výdavkoch. Do príjmov zahrňte pravidelné aj nepravidelné, v prípade druhej kategórie to musí byť s triezvym odhadom. Vyvarovať sa treba nadhodnoteniu príjmov a počítaniu s nereálnymi príjmami.

Do kategórie výdavkov treba zahrnúť všetky výdavky, či už ide o výdavky na domácnosť, výdavky na auto, výdavky na splátky úverov, hypoték a pôžičiek, výdavky na voľnočasové aktivity aj výdavky na módu, starostlivosť o telo a samozrejme výdavky na stravovanie. Aby ste na niečo nezabudli, skúste si pozrieť výpis z účtu za posledný rok.

Aby ste priebežne zvládali cash flow, je dobré počítať aj s určitou rezervou. Jej tvorbu treba tiež zahrnúť do výdavkov a mala by slúžiť pre nečakané situácie.

Poznanie všetkých príjmov a všetkých výdavkov vám môže pomôcť aj v budúcich úsporách. Práve nedostatočná finančná disciplína spolu s nedostatočnou finančnou gramotnosťou sú najčastejším dôvodom cash flow problémov v praktickom živote.

Informačný servis

K téme

Viete o niečom zaujímavom? Máte paparazi fotku? Pošlite nám tip TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Autor Informačný servisDátum 27. apríla 2021
K téme ,